ประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔