สอบภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา