ประธานสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.สาขาเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม ความปลอดภัยเเละสุขภาพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์