ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ โดยผ่านระบบ Video Conference