ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังครั้งที่ ๔/๒๕๖๔