ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษ ของสถาบันพระบรมราชชนกตำแหน่งวิทยาจารย์ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams