เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างานผ่านระบบออนไลน์