การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ผ่านระบบ Video Conference