การประชุมโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕