ประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการหาทุนอุดหนุนการ วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ผ่านระบบ Video conference