ประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔