การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทุ่งลานไซหัก ๑