ประชุมชี้แจงวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรอบรมทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) หลักสูตร ๔ เดือน ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE