ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์