โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุขชั้นปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference