โครงการอบรมหลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) หลักสูตร ๔ เดือน ผ่านระบบ Video Conference