ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออภิปรายหลักสูตรการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (เฉพาะทาง ๔ เดือน) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์