ประชุมอนุกรรมการด้านวิจัยเเละบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์เเละสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference