ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณตามพันธกิจและกลั่นกรอง พิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๕