ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ผ่านระบบ video conference