ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานตัวปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ