โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์