โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยผ่านระบบ Video Conference ระบบ Zoom Meeting