ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ผ่านระบบ video conference