ประชุมการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย