การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ APPLICATION ZOOM MEETING