ประธานกล่าวปิดโครงการหลักสูตรอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔