เปิดโครงการค่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้ว วสส.ตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ZOOM MEETING