ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกโดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft term