ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์วาระพิเศษ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์