ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และมาตรฐานการอาชีวศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓