รับฟังผลการสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร