ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔