ร่วมรับฟัง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก