ร่วมประชุมออนไลน์จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference