ประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference