ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒ (๒/๒๕๖๔) ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting