บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารเชิงกลยุทธ์และการออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลวางแผนเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔