ต้อนรับคณะติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่จังหวัดตรัง  ชมรม  TO BE NUMBER ONE