ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่นรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือนวัตกรรม