ประชุมคณะกรรมการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกเพื่อพิจารณาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น