ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก