ประชุมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ จังหวัดตรัง หลักสูตร“การเสริมสร้างความความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ