เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม/กระบวนการคิดและการตัดสินใจทางการบริหารในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔