โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกร่างพัฒนาหลักสูตรครั้งที่ ๑ and Master of Public Health (International Program)