ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก โดยผ่านระบบ video conference