จิตอาสาบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรค COVID -19 ให้กับประชาชนในจังหวัดตรัง