ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ผ่านระบบ Video Conference