ประชุมทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (After Action Review : AAR) ผ่านระบบ Video Conference