ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔